News

16.01.2015

Cermaqs høringsuttalelse til NFD om Melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Cermaq støtter sentrale punkter i FHLs uttalelse, og mener at det også bør stilles krav om sporing av fisken og om rømmingshistorikk til selskaper som skal få øke sin produksjon.

Cermaq best i rapportering av bærekraft

HØRINGSUTTALELSE FRA CERMAQ ANGÅENDE MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT

Cermaq støtter myndighetenes ønske om å legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen og likeså at veksten, samtidig som den styrker næringens konkurransekraft, skal skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer.

Oppdrettsnæringen har vokst til en viktig næring både for landets eksportinntekter og for bosetting og sysselsetting langs kysten, med potensiale for en ytterligere økt betydning når oljenæringen på sikt vil måtte reduseres. Det er viktig å bygge et robust rammeverk for vekst i næringen uten at vekst skal skje på bekostning av nasjonale miljøverdier som for eksempel villaks.

Cermaq er enig i at regelverket ikke skal ivareta markedshensyn. Dette må være næringens og de enkelte aktørenes ansvar.

Cermaq slutter seg tilsentrale punkter i FHLs høringsuttalelse, og vil fremheve følgende hovedpunkter:

  • En stortingsmelding om sjømatnæringen må også omfatte arealtilgang, markedsadgang/handelspolitikk samt organisering av forvaltningen for å sikre at regelverk og sektormyndigheter skal bidra til en optimal videreutvikling av næringen.
  • Havbruk, inkludert norsk laks- og ørretproduksjon, er areal-, energi- og fôreffektiv matproduksjon som vil bli stadig viktigere i en global klima- og miljøsammenheng
  • Produksjonsområder slik det er skissert i høringsnotatet, er ikke et godt alternativ.
  • Det er grunnleggende for et robust rammeverk at hver enkelt aktør holdes ansvarlig for egne resultater, ikke for andres resultater. Vekst bør knyttes til handlingsregler som gjelder for den enkelte aktør og måles på lokalitetsnivå.
  • Veksttakten bør være forutsigbar og i første omgang gjennomføres som økning i MTB.
  • En tallfesting av konkrete lusenivå hører ikke hjemme i en stortingsmelding.

Cermaq ønsker i tillegg å fremheve følgende:

Kun ett administrativt nivå

Det bør ikke innføres et nytt, ytterligere administrativt nivå. Eventuell ny region/sonestruktur vil måtte overta den forvaltning og administrasjon som ligger i nåværende soner, slik at det forblir ett forvaltningsnivå.

Tre produksjonsregioner
Norge bør inndeles i tre produksjonsregioner, der grensene ved Hustadvika og Bodø ikke er basert på frivillighet. For å sikre oss mot spredning av både kjente og ukjente biologiske utfordringer skal det ikke være lov å flytte sjøvannseksponert fisk over disse grensene. Det må innrømmes rimelige overgangsordninger slik at aktørene får tid til å bygge nødvendig kapasitet i regionene.

Produksjonsområder/soner krever utredning
For Cermaq er det umulig å ta stilling til forslaget om produksjonssoner eller –områder basert på det generelle grunnlag i høringsnotatet. Før en slik radikal omlegging eventuelt presenteres, bør det uansett foretas en grundig konsekvensutredning basert på ulike løsningsforslag. Blant annet vil det være avgjørende hvor store sonene er, hvordan man sikrer en opplevd rettferdighet der én aktørs vekst er avhengig av naboens resultater, de spesifikke kriteriene i handlingsregelen, mulig arealtilgang, adgang til flytting av produksjon, oppfølging på konsesjons- eller lokalitetsnivå osv. Det er avgjørende at også aktive oppdrettere er med i en slik utredning av ulike løsninger, slik at både nåværende og eventuelt nye utfordringer hensynstas. En slik konsekvensutredning vil etter vårt syn også være en nødvendig forutsetning for en forsvarlig politisk behandling i Stortinget.

Ytterligere krav til enkeltaktører for å kunne øke produksjonen
I tillegg til handlingsregel knyttet til lakselus mener Cermaq at det skal stilles ytterligere krav til de aktørene som skal få øke sin MTB:

  • Fisken må i fremtiden være er sporbar slik at eventuell rømt fisk entydig kan spores tilbake til den enkelte oppdretter
  • Tilfredsstillende dokumentasjon av rømmingshistorikk

Det finnes i dag mulighet til å spore fisken ut fra dens DNA med en tilstrekkelig sikkerhet slik at sporingen kan legges til grunn i eventuell rettsoppfølging. Det bør stilles krav om at aktører som skal kvalifisere for vekst forplikter seg til å ha iverksatt en type sikker sporing på all utsett innen f.eks. 2018 for å kunne få øke produksjonsvolumet.

Cermaq er av den oppfatning at historiske resultater for rømming bør være ett av kriteriene for selskaper som skal kunne øke sin MTB. Rømming er alltid sterkt uønsket, og skyldes ofte menneskelig feil, teknisk feil, uvær eller i blant situasjoner ingen har kunnet forutse eller forhindre. God drift og godt utstyr reduserer risikoen, og Cermaq mener at det skal settes et krav til rømming som gir et tydelig signal om at rømming ikke er forenlig med økt produksjon.

Vi bidrar gjerne med ytterligere bakgrunnsinformasjon hvis ønskelig.

Med vennlig hilsen

Cermaq Group AS Cermaq Norway AS Jon Hindar Geir Molvik

Konsernsjef Administrerende direktør

Press contacts

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+4798214812

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lise Bergan

Lise Bergan

Head of Communication

lise.bergan@cermaq.com

+47 932 51 114

+47 23 68 50 30

Share on: Twitter, Facebook, LinkedIn

Follow Cermaq