Verdikjeden

Cermaq er en helintegrert lakseprodusent. Vi fokuserer på hvert steg i verdikjede, fra stamfisk til kunde. Gjennom hele verdikjeden stilles det strenge krav til hygiene, fiskevelferd og bærekraft.

Genetikk og stamfisk

Stamfisk er fisk som velges ut spesielt for å bli foreldre til neste generasjon fisk. Vi velger stamfisk som har egenskaper og kvaliteter som er best mulig egnet under arktiske forhold. Lave sjøtemperaturer og røffe værforhold gjør at sterk fiskehelse og rask vekst er viktig. De fiskene som presterer best velges ut til å bli stamfisk.

Read more

Stamfisk ales opp i ca 32 måneder og får en spesialtilpasset diett for å optimalisere produksjonen av egg og melke (sperm).

De høstede eggene og melken blandes og de befruktede eggene sendes til et av våre klekkerier. 

Siden vi bruker befruktede egg fra vår egen stamfisk har vi også full sporbarhet på fisken fra egg til kunde gjennom fiskens DNA.

Livet begynner i ferskvann

Laksen tilbringe den første delen av livet sitt i ferskvann. Eggene legges i spesiallagede "skuffer" som simulerer de bekkefar hvor laksen legger sine egg i elvene. Etter klekking bor fisken i kar på land.

Read more

Fra egg til smolt tilbringer fisken omtrent 14 måneder i et landbasert settefiskanlegg. Her vaksineres hver fisk for hånd før de overføres til saltvann slik at den kan motstå de naturlige virus og sykdommer som finnes i havet.

Under klekkeprosessen oppbevares eggene mørkt. Skuffene inneholder rikelig med sirkulerende ferskvann.

Når eggene klekkes, dukker plommesekk-yngelen opp. Eggene er nå blitt til bittesmå fiskeskapninger som har en plommesekk festet til buken for å ernære seg selv. Plommesekk-yngelen bor i "skuffene" til de har spist opp plommesekken. Da er de klare til å spise fôr.

Fisken kalles nåvyngel, og overføres til større tanker hvor de blir matet med et finkornet fôr. Mens de vokser, blir de sortert basert på størrelse, og gradvis blir de introdusert for pelletert fôr.

Når fisken er fysiologisk klar til å flyttes til salt vann, blir de kalt smolt. Avhengig av plasseringen av ferskvannsanlegget, blir smolten overført til sjøanlegg med brønnbåt eller i tanker på lastebiler.
Sjøfasen

Eter å ha tilbragt halve livet i ferskvann tilbringer laksen resten av livet sitt (18-24 måneder) i åpne merder i sjøen.

Read more

Fisken fôres etter appetitt og røkterne overvåker fôringen nøye for å unngå svinn. Vekst, vannkvalitet og fiskehelsestatus sjekkes kontinuerlig.

Plasseringen av anlegg og merder følger en streng statlig regulering og er basert på gunstige miljøforhold. Avhengig av plasseringen, kan røkterne også bo på anlegget når de jobber skift. Formen og størrelsen på merdene varierer mellom regioner.

Nøtene i merdene inspiseres av dykkere og også av ROV for å følge med på at det ikke oppstår noen hull. 

Lusenivå kontrolleres normalt hver uke. Et utvalg av fisk i merden velges ut, og antall lakselus blir talt. 

Kvaliteten på fôret er viktig for kvaliteten på laksen. Cermaq stiller strenge krav til kvalitet og sammensetning av fôret, og samarbeider tett med våre fôrleverandører.

Helt til laksen når slaktestørrelse (4-5.5 kg), har den god plass i merden; den bruker kun 2,5% av volumet i merden. Resten av volumet er vann. 

Slakting og distribusjon

Slakteprosessen er rask, og det tar kun timer fra fisken er slaktet til den er på vei til kunden.

Read more

Før slakting er det viktig å holde et sterkt fokus på dyrevelferd, og unngå å stresse fisken når tidspunkt for slakting nærmer seg. Dette bidrar til å sikre topp kvalitet på fisken.

Fisken transporteres direkte til slakteriet, og bedøves og avlives raskt og humant. 

På slakteriet blir fisken sløyd, renset og vasket, deretter sortert etter størrelse og kvalitet. Hel fisk (sløyd, med hode på) legges i kasser og pakkes i is for forsendelse til kunder. 

Når det gjelder produktkvalitet er det viktigste å sikre en effektiv slakteprosess, rask nedkjøling av slaktet fisk og hygieniske forhold på prosesseringsanlegget. Cermaq gjennomfører kvalitetskontroll på slakteriene for å sjekke temperaturer og hygiene, og kvaliteten på isen, og kvaliteten på ferskvannet som brukes. Vi tester også fisk før og under slakting for å være sikre på at det produktet vi leverer oppfyller de strengeste krav til kvalitet og mattrygghet.

Sertifisering

Sertifiseringer gjennom tredjepart er en forsikring om at vi produserer laks på en måte som er ansvarlig og bærekraftig. Våre sertifiseringer er løfter til kundene våre.

Read more

Disse nøytrale tredjepartene kommer og inspiserer alle aspekter av driften vår for å sikre at vi oppfyller kravene i de strengeste standardene. 

Cermaq er sertifisert etter noen av de strengeste standardene i bransjen, herunder ASC (Aquaculture Stewardship Council), BAP (Best Aquaculture Practices) og GlobalG.A.P. Cermaqs ledelsessystemer er også sertifisert i henhold til ISO standarden. 

Les mer om Cermaqs sertifiseringer <LENKE>

Salg

Våre salgskontorer selger laks i over 70 land. Å få laksen nå frem til kunden og konsumenten er siste ledd i verdikjeden vår.

Read more

Salgskontorene våre i Oslo, Nordfold og Frankrike dekker Europa, Midt-Østen og Afrika, og selger Cermaq-laks som er produsert i Norge, Chile og Canada.

Tilbake til toppen