Vis Anlegg Mainstream i et større kart

Storholmen matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Storholmen, Bekkarfjorden i Vargsundet, Alta kommune i Finnmark.

Anlegget ligger langs land med skråning sørøst for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land og brattere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 48 – 81 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på ca. 255 m i Vargsundet. Under anlegget består bunnen i hovedsak av stein og fjell med noe skjellsand. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Vargsundets sentrale dypområde.

Tilbake til toppen