Forskning og innovasjon

Cermaq investerer betydelig i forskning og innovasjon. Forskning har dannet fundamentet for den utrolige utviklingen næringen har hatt, og danner basisen for Cermaqs bærekraftige og lønnsomme virksomhet videre.

Cermaqs overordnede mål er å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og nye tiltak i vår produksjon for å sikre kontinuerlig forbedring og en bærekraftig produksjon av laks.

Vår forskning fokuserer på fiskehelse, genetikk, ernæring og teknologi for å sikre at laksen vår og stamfisken vår er sterke og sunne, og at driften vår ligger helt i front når det gjelder bærekraftig produksjon av laks.

Cermaq deltar i rundt 50 forsknings- og innovasjonsprosjekter. De fleste av disse prosjektene er koplet opp mot de store utfordringene i bransjen; fiskehelse, råvarer til fôr og rømt laks.

Vi har et sentralt forsknings- og utviklingsteam med 6 forskere som jobber tett sammen med operasjonell drift i alle Cermaq-selskapene. Forsker-teamet sitter ved Høyteknologisenteret ved Universitetet i Bergen. De er med på å sette den overordnede forsknings- og utviklingsagendaen for næringen gjennom å delta i forskningsfond og nasjonale forskningsorganisasjoner og –prosjekter.

iFarm

Cermaq har søkt om utviklingskonsesjoner med konseptet iFarm. iFarm er et konsept som baserer seg på åpne merder, men som tilrettelegger for individbasert oppdrett av fisk, og vil derfor et teknologisk sprang i videreutviklingen av merdbasert oppdrett.

Ved hjelp av et nottak holdes fisken under lusebeltet. Når den går opp for å fylle svømmeblæren, ledes fisken gjennom et sensorkammer som registrerer og identifiserer hver enkelt fisk ved hjelp av fiskens prikkmønster. På denne måten kan fiskens utvikling følges på individnivå, og det kan settes i verk tiltak kun for den fisken som trenger det.


"Dette er et teknologisk sprang for oppdrett i åpne merder, hvor vi går fra gruppebasert til individbasert oppfølging og behandling. Lykkes vi med dette, kan vekstvisjonen realiseres innenfor eksisterende anleggsstruktur", sier Geir Molvik, konsernsjef i Cermaq Group.


Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)

Cermaq er partner i to Sentre for Forskningsbasert Innovasjon (SFI), CtrlAqua and EXPOSED.

(SFI) EXPOSED har som målsetting å utvikle kunnskap og teknologier for eksponert lakseproduksjon, for å sikre en bærekraftig utvidelse av næringen inn i områder som i dag er utilgjengelige for lakseproduksjon på grunn av avstander og utsatte forhold når det gjelder vind, bølger og strøm.

Cermaq Norway har fire FoU-konsesjoner for Arctic Salmon Research Centre for perioden 2015-2020. Senteret, som skal forske på optimalt fôr for produksjon av laks i arktiske strøk (Finnmark), er et samarbeid mellom Cermaq, EWOS, NOFIMA, Universitetet i Nordland og NMBU.

Ved full kapasitet vil senteret bruke tre lokaliteter med 12 merder hver. Laksen skal følges fra smolt til slakting.

(SFI) CtrlAqua har som hovedmålsetting å utvikle teknologiske og biologiske nyvinninger som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk bærekraftig teknologi.


Tilbake til toppen